Wydarzenia Duszpasterstwa

Wydarzenia Duszpasterstwa 23 listopada 2019 wyświetleń: 3211

Kurs Katechetyczny i Kurs Poradnictwa Rodzinnego 25/26 stycznia 2020

Zgłoszenia w biurze Duszpasterstwa lub na mejl: biuro@kosciol-dublin.pl

KURS KATECHETYCZNY

 Animator Katechezy Parafialnej

organizowany  przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii 

przy kościele św. Audoen'a w Dublinie

 od 25 stycznia 2020 r.

 Sa jeszcze wolne miejsca!

Celem Kursu jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienia wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła

Ramowy program zajęć

BLOK BIBLIJNY

 • Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces powstawania ksiąg biblijnych? W jaki sposób i w jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarł do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i mądrość. Wołanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK ETYCZNY i BIOETYCZNY

 • Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK KATECHETYCZNO - DYDAKTYCZNY

 • Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone…
 • Dynamika procesu nauczania-uczenia się oraz automatyzacja i komputeryzacja pracy dydaktycznej.
 • Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referaty, dyskusje, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne).
 • Konspekt katechezy
 • Zasady konstruowania scenariusza katechezy aktywizującej.

BLOK - NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA

 • Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNY

 • Małe dziecko i jego rodzice. Rozwój uczuć i kontaktów społecznych. Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka. Dziecko przedszkolne w rodzinie.
 • Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym. Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
 • Samowychowanie - zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

BLOK TEOLOGICZNY (Teologia moralna, teologia dogmatyczna i teologia małżeństwa i rodziny)

 • Rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
 • Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Historia Kościoła, Patrologia, Dziedzictwo kultury chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do godz. 17.00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem trzech spotkań). W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

Dokładny terminarz spotkań jest następujący: 25 stycznia, 29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca, 26 września, 24 października, 28 listopada, 12 grudnia.

Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00.

 DYPLOM

Kurs Animatora katechezy parafialnej kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WOLNI SŁUCHACZE

Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytsetów: Uniwerytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

PLATFORMA DYDAKTYCZNA

Na potrzeby Kursu została stworzona platforma dydaktyczna na której będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tam będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Platforma będzie miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. Na niej będzie się odbywało część wykładów. Platformę można znaleźć pod adresem internetowym: www.pmkp.eu

INFORMACJE i ZAPISY:

 w polskich ośrodkach duszpasterskich oraz  w biurze Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii:

(14 High Str. DUBLIN 8), tel. +353 (087) 239 3235;
e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

MIEJSCE  ZAJĘĆ

St. Audoen’s Church -  adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2

KOSZT UDZIAŁU

Koszt kursu jest uzależniony od liczby zapisanych osób oraz umowy, która jest w trakcie negocjacji z Uniwersytetem wiodącym (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) wynosi €150. Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji 10 euro w ramach wydatków bieżących.

 

 

KURS PORADNICTWA RODZINNEGO

 Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności

 

Są jeszcze wolne miejsca!

organizowany  przez

Duszpasterstwo Polskie w Irlandii

przy kościele św. Audoen'a w Dublinie

od 26 stycznia 2020.

 INFORMACJE i ZAPISY:

w polskich ośrodkach duszpasterskich oraz  w biurze Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii:  (14 High Str., DUBLIN 8), tel. +353 (087) 239 3235;

e-mail: biuro@kosciol-dublin.pl

 MIEJSCE  ZAJĘĆ

Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele

St. Audoen’s

 (Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

 Ramowy program zajęć

BLOK PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNY

 • Nowe formy pracy z rodziną i dzieckiem we współczesnym systemie wspierania rodziny.
 • Wybrane modele wsparcia społecznego dla rodzin w kryzysie. Rekomendacje dla działań pomocowych ukierunkowanych na rodziny migracyjne.
 • Wychowanie w rodzinie niepełnej.
 • Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci jako cień wychowania we wspólczesnej rodzinie Dziecko zagubione w sieroctwie. Potrzeby psychiczne sierot społecznych.
 • Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
 • Rodzina adopcyjna wobec problemów społeczno – wychowawczych.
 • Filozoficzne założenia ideologii GENDER.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Poczucie krzywdy i przebaczenie. Żal po stracie/śmierci bliskiej osoby.

BLOK TEOLOGICZNY

 • Sakramentalność małżeństwa. Miłość, wierność, nierozerwalność.
 • Biblijne aspekty małżeństwa i rodziny.
 • Argumenty biblijne w adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio”.
 • Parafialne duszpasterstwo małżeństw w świetle adhortacji „Familiaris consortio”.
 • Teologiczno – moralne aspekty odpowiedzialnego rodzilcielstwa.
 • Teologia ciała w nauczaniu Jana Pawła II.
 • Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • W poszukiwaniu sensu cierpienia. Refleksja biblijno – teologiczna.

BLOK HISTORYCZNO - KULTURALNY

 • Rodzina na przestrzeni wieków historii chrześcijaństwa.
 • Godność małzęństwa i rodziny w pismach chrześcijańskich I i II w.
 • Małżeństwo i rodzina w sztuce chrześcijańskiej.

BLOK ETYCZNY I BIOETYCZNY

 • Klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywą eutanazji, kryterium śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK PORADNIANO - SOCJALNY

 • Dualny wymiar rodziny – grupa i instytucja społeczna. Struktura rodziny. Funkcje rodziny.
 • Pomoc zagubionej rodzinie. Rola poradni specjalistycznych.
 • Praca socjalna – procedury działań instytucjonalnych. Metody pracy socjalnej. Realizatorzy pracy socjalnej a instytucje społeczne. Świadczenia pracy socjalnej na poziomie instytucji.
 • Rodzina między zwątpieniem a nadzieją – analiza w aspekcie pracy socjalnej
 • Wsparcie rodziny – analiza w aspekcie pracy socjalnej. Ogólny zakres działań pracownika socjalnego na rzecz rodziny. Zadania pracownika socjalnego względem dzieci. Działalność pracownika socjalnego na rzecz osób starszych. Pracownik socjalny a dysfunkcyjność w rodzinie (bezrobocie i ubóstwo).
 • Przemoc w rodzinie wyzwaniem dla wspólczesnej pracy socjalnej.
 • Pomoc zagubionej rodzinie. Rola poradni specjalistycznych.
 • Co w skutecznym pomaganiu telefonicznym wydaje się najważniejsze?
 • Działania opiekuńczo – wspierające na rzecz osób starszych. Opieka długoterminowa. Opieka paliatywno – hospicyjna. Komunikacja z osobami u kresu życia. Nawiązanie relacji i budowanie zaufania. Znaczenie nadziei w opiece u kresu życia. Troska w ostatnich dniach i godzinach życia.

BLOK PRAWNO - KANONICZNY

 • Zarys kościelnego prawa małżeńskiego.
 • Małżeństwo w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Kanoniczne przeszkody małżeńskie.
 • Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Przyczyny orzekania nieważności małżeństwa.
·         Fazy procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małzeństwa: kan. 1504 - złożenie skargi powodowej, kan. 1505 - przyjęcie skargi powodowej, wydanie dekretu o ustalenie przedmiotu sporu, zeznania stron, zeznania świadków (kan. 1547. kan. 1549. kan. 1550 - § 1) opinia biegłego sądowego, publikacja akt, uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, głosy obrończe stron, wyrokowanie, apelacja.

BLOK – INER (dla chętnych)

 • Naprotechnologia jako metoda leczenia niepłodności.
 • Nauki o rodzinie w służbie rodziny i jej misji.
 • Rodzicielstwo i specyfika ludzkiej płodności.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo - naturalne planowanie rodziny – metody rozpoznawania płodności.
 • Metody rozpoznawania płodności – fakty i mity.
 • Metoda objawowo-termiczna wg prof. Roetzera - interpretacja kart obserwacji cykli typowych oraz cykli nietypowych.
 • Antykoncepcja z punktu widzenia medycznego i etycznego.

 TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia odbywają się od godz. 8.30 do godz. 14.00 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (z wyjątkiem trzech spotkań). W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

Dokładny terminarz spotkań jest następujący: 26 stycznia, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 27 września, 25 października, 25 listopada, 16 grudnia.

Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 8.30.

DYPLOM

Kurs Poradnictwa Rodzinnego kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

WOLNI SŁUCHACZE

Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Polską Misję Katolicką zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego proszę nie mylić z kursem kwalifikacyjnym jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersyteckim.

 WYKŁADOWCY

Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytsetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwerytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 PLATFORMA DYDAKTYCZNA

Na potrzeby Kursu została stworzona platforma dydaktyczna na której będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tam będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Platforma będzie miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. Na niej będzie się odbywało część wykładów. Platformę można znaleźć pod adresem internetowym: www.pmkp.eu

 KOSZT UDZIAŁU

Koszt kursu jest uzależniony od liczby zapisanych osób oraz umowy, która jest w trakcie negocjacji z Uniwersytetem wiodącym (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i będzie się wahał od €50 do €200. Dodatkowo przy każdym spotkaniu wszyscy uczestnicy wpłacają przy rejestracji €10 w ramach wydatków bieżących.

 

 

 

 

 

 

aktualizowano: 2020-07-18

Duszpasterstwo Księży Chrystusowców

St. Audoen Church, 14 High Street Dublin 8,
mob: 087 239 32 35
2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne